سایت رسمی فدراسیون اسکی ج.ا.ایران

این سایت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حقوق خبری و تصویری سایت
 • کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اطلاعات تماس
  آدرس: تهران - تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع اسفندیار، خیابان شهید انصاری (صداقت)، پلاک 6، طبقه دوم

  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۵۰
  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۴۰
  تلفن : ۲۶۲۰۶۲۳۰
  فکس : ۲۶۲۰۱۰۹۴

برنامه راهبردی فدراسیون اسکی

برنامه راهبردی

تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلی SWOT
 

قره محمدعلی، کلهر رستمچکیده

تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلیSWOT. این تحقیق با هدف تعیین استراتژی های توسعه رشته اسکی در ایران به روش تحلیلی SWOT انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تعداد 143 نفر از خبرگان اسکی در سطوح استانی, کشوری, بین المللی و جهانی تشکیل دادند و ابزار تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته تشکیل می داد. به منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق تر به اطلاعات, با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی, پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی شناسایی نقاط قوت, ضعف, فرصت و تهدید با استفاده از نظرات کمیته راهبردی در مورد SWOT به روش دلفی انجام شده و مورد تایید چند تن از اساتید صاحب نظر و آشنا به ورزش اسکی قرار گرفت. تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSSدر سطح معناداری 0.05 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد علیرغم وجود نقاط ضعف محسوس تر نسبت به نقاط قوت, فرصت های بیشتری نیز در فدراسیون اسکی وجود دارد. از این رو باید راهبرد هایی را بیشتر مد نظر قرار داد که ضمن بهره گیری از فرصت ها موجب کاهش ضعف ها و کمبود ها شود.

فدراسیون اسکی در شبکه های اجتماعی

اخبار ، تصاویر ، ویدئو و اطلاعیه های ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید