برنامه راهبردی فدراسیون اسکی (2)

فدراسیون اسکی و برنامه راهبردی (2)


تدوین برنامه ی راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران
 

دبیر علیرضا | مرادی مهدی | ستاری فرد صادق


چکیده

هدف تحقیق, تدوین برنامه ی راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از ترکیب روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. حجم نمونه ی آماری برابر با جامعه ی آماری و به صورت کل شمار و تعداد آن 142 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 15 نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصصان ورزش اسکی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (815/0α =) تأیید شد. راهبردهای تدوین شده شامل بهره گیری از نیروهای متخصص, مجرب و به روز در امور اجرایی فدراسیون, برگزاری مسابقات, کلاس های مربیگری و داوری و مربیگری تیم های ملی, بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی و جذب حامیان مالی در راستای حمایت از رویکرد همگانی, قهرمانی و حرفه ای ورزش اسکی, استفاده از فرایند استعدادیابی در استان های صاحب نام اسکی با تمرکز بر آمایش سرزمین, برنامه ریزی و تلاش به منظور کسب میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری مسابقات کیفی در رده های سنی مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی, بهره گیری از پژوهش و آموزش جهت بهبود و ارتقای آگاهی و دانش جامعه ی هدف و در راستای ترویج و توسعه ی ورزش اسکی, تدوین قوانین و دستورالعمل ها در راستای توسعه و بهره وری پیست های ورزش اسکی و حمایت از قهرمانان, مربیان, داوران, پیشکسوتان و عوامل متخصص این ورزش, استفاده از ارتباطات بین المللی و ظرفیت های داخلی به منظور کسب کرسی های جهانی و تسهیل و تسریع ورود لوازم, وسایل و تجهیزات ورزش اسکی, بهره مندی از مدیریت کیفی فرایندها در برنامه ریزی و انجام فعالیت های فدراسیون اسکی مبتنی بر تفکر اقتصاد مقاومتی بود.

  • 01:02
  • 1401/09/07
  • 3937