اسکی در چهارمحال و بختیاری

ظرفیت سنجی زیرساختهای اسکی چهارمحال و بختیاری

پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

صدیقه کیانی سلمی، سید حجت موسوی، پریسا یگانه دستگردی 
استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان - کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

گردشگری اسکی یکی از شاخه‏های گردشگری ورزش‏های زمستانی است که، از دیدگاه جهانی، به یک صنعت تبدیل شده است؛ اما، در حال حاضر، با تبعات ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به‏خطر افتاده است. در چنین شرایطی، برنامه‏‏های گردشگری ورزشی باید در جهت انتخاب مناسب‏ترین مکان برای احداث پیست‏های اسکی باشد که از لحاظ میزان برف‏گیری و سایر فراسنج‏های مورد نیاز با کمترین مشکل مواجه شود. راه‏حل مناسب در پهنه‏بندی، انتخاب، و تعیین مکان‏های مناسبِ احداثِ تأسیسات ورزش‏های زمستانی و پیست‏های اسکی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر پهنه‏بندی مناطق مستعد احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی است و شاخص‏های به‏کاررفته عبارت است از: میزان بارش، روزهای برفی و یخبندان، شیب، راه‏های ارتباطی، تراکم راه‏های ارتباطی، فاصله از راه‏های ارتباطی، ارتفاع، طبقات شیب، جهت شیب، سرعت باد غالب، پوشش گیاهی، تراکم مراکز شهری و روستایی، فاصله از مراکز شهری و روستایی و اماکن، سالن، پیست و مراکز ورزشی. پس از وزن‏دهی و محاسبة وزن نهایی، هر یک از مؤلفه‏ها با فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی وارد نرم‏افزار ArcGIS شد و در ترکیب با روش ارزیابی، توان اکولوژیک مناطق مستعد احداث پیست اسکی تعیین گردید. نتایج نشان داد حدود 77/802 کیلومتر مربع (93/4درصد) از سطح استان چهارمحال و بختیاری پتانسیل احداث پیست اسکی را دارد که بخش وسیعی از آن در شهرستان کوهرنگ گسترده شده است. پیست اسکی چلگرد، معروف‏ترین پیست فعال استان، در پهنة شناسایی‏شده واقع شده است.


کلیدواژه‌ها

استان چهارمحال و بختیاری  پهنه‏بندی  پیست اسکی  گردشگری ورزشی  مناطق مستعد

  • 23:01
  • 1401/09/06
  • 3341