شمشک و دربندسر؛ گردشگران زمستانی

گردشگری در زمستان شمشک و دربندسر

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت در گردشگری زمستانی مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر
 

لیلا وثوقی، فضیله دادور خانی، سید حسن مطیعی لنگرودی، محمد تقی رهنمایی 

 
چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت گردشگران زمستانی با تاکید بر ویژگی های مقاصد اسکی است. از الزامات موفقیت در گردشگری رضایت گردشگر، یکی از ارکان اصلی نظام گردشگری، است. توسعه گردشگری بدون آگاهی از چگونگی رضایت گردشگران و عوامل موثر بر آن ممکن نیست. این مقوله اگر چه در همه انواع و گونه های متنوع گردشگری از عوامل کلی تبعیت می کند تفاوت های گردشگری با یکدیگر دارند ایجاب می کند که برخی از آنها مجزا مورد بررسی قرار گیرد. گردشگری زمستانی، پدیده ای متاثر از ویژگی های طبیعی، یکی از این گونه ها است. گردشگری زمستانی دلیل برخی از ویژگی های خاص از سایر انواع متمایز شده است و همچنین به دلیل اثرات مثبت و کارکرد مطلوب در توسعه برخی مناطق، اهمیت این بررسی ها را دو چندان میکند. محدوده این تحقیق دو تفرجگاه اسکی واقع در روستاهای شمشک و دربندسر است که به فاصله کمی از یکدیگر در شعاع عملکردی پایتخت قرار دارند. جامعه آماری تحقیق گردشگران اسکی هستند و نمونه گیری به صورت تصادفی از 150 نفر از گردشگرانی انجام شد که در اسفند ماه 1389 مراجعه کرده بودند روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. مدل معادلات ساختاری در این تحقیق استفاده شده است. بر همین اساس مدل فرضی متشکل از 5 ساختار پنهان و مبتنی بر 7 گویه یا مسیر فرضی، طراحی شد که در تحلیل داده ها گویه ها در سطح اهمیت 05/0 تایید شدند. نتایج نشان می دهد گردشگران از این مقاصد رضایت داشتند اما این رضایت بیشتر از آنکه ناشی از عرضه مناسب باشد متاثر از ویژگی های خاص منطقه و علاقه و انگیزه شخصی به ورزش اسکی است.

کلیدواژه‌ها

رضایت گردشگر گردشگری زمستانی شمشک و دربندسر

  • 22:54
  • 1401/09/06
  • 2972