آلوارس؛ ظرفیتی کم نظیر

آلوارس زیبا

امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)
عیسی معصومی جناقرد۱، نازنین تبریزی۲، مهدی رمضان زاده لسبویی۳
۱- دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
۲- گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران. ، n.tabrizi@umz.ac.ir
۳- گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران.

چکیده:   
هدف این پژوهش امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی در پیست اسکی آلوارس اردبیل از دیدگاه گردشگران است. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی بوده و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج به ‌دست ‌آمده نشان می‌دهد، تمام شاخص‌های سنجش به ‌خوبی تبیین‌کننده سازه پژوهش بوده و شاخص‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های نوین (809/0)، وجود باشگاه‌ها و لیگ استانی (801/0)، برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های بومی موجود در رویدادهای ورزشی (818/0)، تنوع محصولات و فعالیت‌های ورزشی (838/0) و وجود راهنما و مترجم در محل (814/0) داری بیشترین قدرت تبیین در سازه را دارد. ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش حاکی از برقراری ارتباط علی مستقیم میان متغیرهای پژوهش است و شدت این رابطه میان متغیر زیرساختی و متغیر توسعه گردشگری ورزشی (462/0) در مقایسه با سایر متغیرهای مکنون (متغیرهای محیطی و مدیریتی) بیشتر است. در نهایت باید اذعان داشت برازش مدل‌های اندازه‌گیری حاکی از آن است که امکان توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل با توجه به شاخص های مورد مطالعه وجود دارد.
 

واژه‌های کلیدی: امکان سنجی گردشگری ورزشی پیست اسکی آلوارس اردبیل

  • 22:46
  • 1401/09/06
  • 3317